Podmínky soutěže: Narozeninová soutěž „Vaše Restilo”

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Organizátorem a zřizovatelem výher v soutěži s názvem Narozeninová soutěž Vašeho Restila (dále jen soutěž) je společnost FLHF S.A. se sídlem ve Vratislavi, ul. Słonimskiego 1A, 50 - 304 Vratislav, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS 0000728264, e-mailová adresa info@restilo.cz (dále jen organizátor).

2. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu s názvem restilo_cz provozovaného Organizátorem na sociální síti Instagram, který je dostupný na adrese https://www.instagram.com/restilo.cz/.

3. Organizátor prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem řízena subjekty, které vlastní sociální síť Instagram, ani s nimi není nijak spojena.

4. Pořadatel neodpovídá za nefunkčnost služby sociální sítě Instagram nebo zhoršený přístup k ní z důvodů mimo jeho kontrolu, zejména v důsledku jednání nebo opomenutí služby nebo nedostatečného přístupu k internetu.

5. Pořadatel neodpovídá za fungování internetové sítě, prostřednictvím které účastníci zasílají své přihlášky nebo prostřednictvím které pořadatel kontaktuje účastníka.

6. Pořadatel neodpovídá za soutěžní příspěvky ztracené nebo chybně umístěné na internetu, za obsah odeslaný v aplikacích, za individuální nastavení zařízení účastníků a způsob jejich konfigurace.

7.Veškeré informace, včetně osobních údajů, které Účastník poskytne, jsou informace poskytnuté Organizátorovi, nikoli společnosti Instagram.

8. Soutěž bude probíhat od 22.08.2022 do 31.08.2022.

9. Vyhlášení Soutěže a informace o jejím průběhu budou zveřejněny na profilu restilo.cz provozovaném na Instagramu, uvedeném v odstavci 2 výše. Informace o výsledcích soutěže budou zveřejněny do 04.09.2022.

 

II. Účastníci soutěže

 

1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby plně způsobilé k právním úkonům, které mají osobní účet na Instagramu vytvořený a vedený v souladu s podmínkami služby, mají postavení spotřebitele ve smyslu § 221 občanského zákoníku a mají postavení fanouška profilu @restilo.cz na Instagramu (dále jen Účastníci). Každý účastník je odpovědný za pravdivost osobních údajů, které jsou uvedeny na jeho profilu na Instagramu.

2. Účastníky soutěže nemohou být zaměstnanci nebo osoby v mandátní smlouvě nebo v jiném právním vztahu, na které se vztahují ustanovení mandátní smlouvy s organizátorem soutěže, ani rodinní příslušníci výše uvedených osob do druhého stupně příbuzenství.

3. Účastníky soutěže mohou být osoby, které mají veřejný profil v aplikaci Instagram.

 

III. Pravidla a průběh soutěže

 

1. Úkolem soutěže je sledovat profil na Instagramu Restilo.cz, lajkovat a sdílet soutěžní příspěvek s označením @restilo.cz a odpovědět na otázku Co je pro vás Restilo spolu s uvedením soutěžní ceny dle vlastního výběru (1 z 5).

2. Komentář uvedený v odstavci 1 výše musí být účastníkem zveřejněn v době trvání soutěže. Každý účastník může komentář zveřejnit pouze jednou.

3. Pět účastníků, jejichž komentáře budou nejkreativnější, vybere pořadatel jako výherce soutěže (dále jen výherci). Výběr výherců je na základě vlastního uvážení a provádí jej porota soutěže složená ze zaměstnanců pořadatele.

4. Výhrou pro výherce soutěže (dále jen výhra) je skleněná váza Oasis, konferenční stolek Carmina, ložní prádlo Simpli, židle Vichy, zrcadlo Bohema, které financuje pořadatel. Výhru nelze vyměnit za peněžní ekvivalent a výherce nesmí převést právo na výhru na třetí osobu.

5. Kromě ceny uvedené v odstavci 5 výše bude výhercům soutěže přiznána další peněžní výhra ve výši odpovídající 11,11 % hodnoty ceny pro účely výpočtu paušální daně z příjmů z výher v soutěžích, hrách a sázkách v souladu s § 30 odst. 1 bod 2 zákona ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob. Výši daně vypočítá a odvede pořadatel příslušnému finančnímu úřadu a výherce soutěže nebude oprávněn požadovat její úhradu od pořadatele. Výherce soutěže je povinen poskytnout organizátorovi veškeré údaje nezbytné pro řádné splnění výše uvedené daňové povinnosti.

6. Výherci budou informováni na Instagramu v soukromé zprávě, a to nejpozději 2 dny po vyhlášení výsledků soutěže. V téže zprávě budou výherci vyzváni, aby do 7 dnů ode dne odeslání zprávy organizátorem s informací o výhře v soutěži uvedli své přesné adresní údaje nezbytné pro doručení výhry (jméno a příjmení, adresní údaje, e-mailová adresa) a údaje nezbytné pro řádné splnění daňové povinnosti uvedené v odstavci 6 (jméno a příjmení, adresa bydliště, daňový identifikátor (RČ nebo DIČ).

7. Výhra bude výherci zaslána zakladatelem do 7 dnů od poskytnutí kompletních osobních údajů uvedených v odstavci 6 výše na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl. Neposkytnutí adresních údajů umožňujících organizátorovi zaslat výhru ve lhůtě stanovené v odstavci 6 výše nebo poskytnutí nesprávných osobních údajů se rovná vzdání se výhry ze strany účastníka.

8. Účastník ztrácí nárok na výhru v případě porušení některého z ustanovení těchto podmínek a v případě zjištění porušení podmínek po předání výhry je účastník povinen výhru vrátit.

9. Účastník se může vzdát nároku na výhru, v takovém případě může pořadatel vybrat jinou osobu, která splňuje podmínky těchto pravidel.

10. Pořadatel neodpovídá za to, že si účastník nemůže vyzvednout výhru z důvodů na jeho straně.

11. Výherce soutěže je povinen potvrdit převzetí výhry na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel, který je výherci soutěže doručen spolu s výhrou.

 

IV. Autorská práva (licence)

 

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas se zveřejněním obsahu soutěžního komentáře a prohlašuje, že uděluje pořadateli časově a územně neomezenou bezplatnou licenci k užití komentáře v následujících oblastech využití:

 1. a) právo na veřejnou reprodukci (včetně ve vnitřní síti), předvádění a vysílání, jakož i na zpřístupnění veřejnosti na internetu takovým způsobem, aby k němu měl každý přístup v místě a čase podle vlastní volby, a to bez ohledu na typ a provoz zařízení, aplikace, které k tomuto účelu používá;
 2. b) právo na fixaci jakoukoli technikou, zejména digitální technologií;
 3. c) právo na zápis do paměti počítače a do vlastních databází;
 4. d) právo na záznam, rozmnožování, zveřejňování a šíření v online systému takovým způsobem, aby jej mohli přijímat zainteresovaní koncoví uživatelé na internetu nebo ve vnitřní síti, jakož i na jakémkoli audiovizuálním nosiči, zejména na magnetickém nosiči a počítačovém disku a na všech typech nosičů určených pro digitální záznam;
 5. e) právo vytvářet papírové verze pro vlastní potřebu;
 6. f) právo přizpůsobit se technickým požadavkům;
 7. g) právo na použití pro propagaci a reklamu;
 8. h) právo na vystavování a vystavování;
 9. i) Právo na užití k šíření závislých děl vytvořených užitím ke zveřejnění a šíření opakovaným veřejným provedením a záznamem k uložení pro veřejné provedení, jak je uvedeno v tomto dokumentu;
 10. j) právo uvádět na trh, vyrábět kopie určitou technikou, včetně reprografické techniky, magnetického záznamu a digitální techniky;
 11. k) právo provádět počítačové zpracování, úpravu a modifikaci obsahu, aniž by byla dotčena podstata obsahu, a provádět změny a úpravy vyžadované specifickou povahou internetového média, mobilního portálu, internetového rádia, včetně zpracování pro vydání zvukového záznamu, televize, včetně zpracování pro vydání audiovizuálního záznamu;
 12. l) právo na užití v různých formátech, včetně tisku vcelku nebo ve výňatcích, spolu s právem na začlenění díla nebo jeho částí do jiných děl a na vytvoření odvozených děl;
 13. m) právo přizpůsobit se formátům mobilních zařízení, včetně aplikací pro mobilní zařízení;
 14. n) uvádění na trh, půjčování nebo pronájem dotčeného, včetně převodu, a to i za úplatu, jiným subjektům, včetně telekomunikačních operátorů;
 15. o) Právo na prezentaci, a to i za úplatu, omezenému nebo neomezenému okruhu příjemců, a to zejména v rámci telekomunikačních služeb prostřednictvím telefonních přístrojů a jiných mobilních zařízení (např. sms/mms);
 16. p) právo na vysílání v analogové a/nebo digitální podobě (v jakémkoli systému nebo technologii) prostřednictvím kabelového a bezdrátového obrazu a/nebo zvuku pozemní stanicí; q) analogové a/nebo digitální vysílání (v jakémkoli systému nebo technologii) prostřednictvím satelitu;
 17. r) souběžné a integrální vysílání (reprízování) mimo jiné prostřednictvím digitálních platforem a kabelových sítí (v jakémkoli systému nebo technologii);
 18. s) vykonávat a povolovat výkon vedlejších práv.

 

2. Pořadatel je rovněž oprávněn udělovat podlicence v plném rozsahu licence uvedené v odstavci 1 výše.

3. Účastník soutěže, který nemá autorská práva ke zveřejnění komentáře, je povinen uhradit veškeré případné náklady vzniklé pořadateli v souvislosti se zveřejněním komentáře na internetu, zejména uhradit poplatky za zveřejnění a zpřístupnění komentáře na internetu skutečnému autorovi či spoluautorům komentáře.

4. Účastník soutěže je povinen nahradit pořadateli veškerou škodu, která mu může vzniknout v důsledku případných nároků třetích osob týkajících se autorských a jiných práv, která mohou mít ke komentáři.

 

V. Osobní údaje účastníků soutěže a výherců

1. Správcem osobních údajů účastníků soutěže a výherců je organizátor, tj. společnost FLHF S.A. se sídlem ve Vratislavi, ul. Słonimskiego 1A, 50 - 304 Vratislav, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem KRS: 0000728264, e-mailová adresa: info@restilo.cz. Tato informace o správci osobních údajů účastníků a výherců soutěže je splněním povinnosti pořadatele podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení RODO").

2. Účelem zpracování osobních údajů účastníků ze strany organizátora je umožnit jim účast v soutěži a vybrat výherce. Účelem zpracování osobních údajů výherců je předání výhry a v případě, že s hodnotou výhry je spojena povinnost platit paušální daň z příjmu z hodnoty výhry, plnění povinností pořadatele jako plátce paušální daně z příjmu z hodnoty výhry.

3. Právním základem pro zpracování osobních údajů účastníků je jejich souhlas s účastí v soutěži, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO. Účastník může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, např. smazáním soutěžního komentáře. Právním základem pro zpracování osobních údajů výherců je plnění povinnosti pořadatele předat slíbenou výhru výherci a v případě, že s hodnotou výhry je spojena povinnost odvést paušální daň z příjmu z hodnoty výhry, plnění povinností pořadatele jako plátce paušální daně z příjmu z hodnoty výhry, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO.

4. Osobní údaje účastníků a výherců může pořadatel předat třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění zákonných povinností pořadatele a je-li to nezbytné pro řádný a technicky efektivní průběh soutěže. Za tímto účelem mohou být osobní údaje účastníků a výherců předávány subjektům poskytujícím účetní, technologické a IT služby organizátorovi, jakož i kurýrním společnostem nebo poštovním operátorům, jejichž prostřednictvím budou věcné ceny zaslány výhercům soutěže. Osobní údaje účastníků a výherců nebudou organizátorem předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.

5. Osobní údaje Účastníků budou Organizátorem zpracovávány nejdéle po dobu trvání Soutěže a poté po dobu do uplynutí lhůty pro podání stížnosti Účastníka a v případě podání stížnosti Účastníkem do jejího vyřízení Organizátorem. Osobní údaje výherců Soutěže budou Organizátorem zpracovávány do doby předání Výhry výherci, a v případě, že z hodnoty Výhry vyplývá povinnost odvést paušální daň z příjmu z hodnoty Výhry a povinnost Organizátora odvést daň je splněna, do konce povinné lhůty pro vedení daňové evidence, která činí zpravidla 5 let od konce roku, v němž uplynula lhůta pro odvod daně. Po skončení doby, po kterou je pořadatel oprávněn nebo povinen zpracovávat osobní údaje účastníků a výherců, pořadatel tyto údaje neprodleně vymaže nebo anonymizuje.

6 Účastníci a výherci soutěže mají právo: - na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným organizátorem; - požádat organizátora o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; - požadovat, aby organizátor vymazal jejich osobní údaje, pokud pominul důvod jejich zpracování; - požadovat, aby organizátor omezil zpracování jejich osobních údajů; - požádat organizátora o předání svých osobních údajů jinému správci; - pokud je základem pro zpracování osobních údajů účastníka souhlas udělený účastníkem - kdykoli odvolat souhlas udělený pro zpracování jeho osobních údajů organizátorem, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů účastníka provedeného před odvoláním souhlasu účastníkem; - podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se účastník nebo výherce domnívá, že zpracování jeho osobních údajů organizátorem porušuje ustanovení RODO.

7. Poskytnutí osobních údajů Organizátorovi ze strany Účastníka nebo Výherce Soutěže je zcela dobrovolné, avšak nezbytné k tomu, aby se Účastník nebo Výherce mohl zúčastnit Soutěže, obdržet Výhru a aby Organizátor mohl splnit svou povinnost plátce paušální daně z příjmů z hodnoty Výhry.

8. Osobní údaje účastníků a výherců soutěže nebudou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 

VI. Práva a povinnosti organizátora

 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo s okamžitou platností vyloučit ze soutěže účastníky, kteří poruší ustanovení těchto podmínek (dále jen "podmínky").

2. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout udělení ceny v případě, že Účastník uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou nezbytné pro udělení ceny.

3. V případě vyloučení původního výherce bude cena udělena dalšímu účastníkovi, kterého vybere porota.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo moderovat a mazat komentáře, které obsahují obsah, který je v rozporu se zákonem, pravidly společenského soužití, dobrými mravy, porušuje práva pořadatele a/nebo jeho dobré jméno a pověst, práva třetích osob, zejména komentáře, které porušují osobnostní práva, jsou urážlivé, vulgární nebo obsahují výhrůžky namířené proti třetím osobám, obsahují obsah, který diskriminuje pohlaví, rasu, národnost, jazyk, náboženství, podněcuje k násilí nebo má pornografický charakter.

5. V případě zásahu vyšší moci nebo jiných mimořádných okolností, které pořadatel nemůže ovlivnit, si pořadatel vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, pozastavit nebo zrušit. V takovém případě organizátor informuje účastníky o důvodech změn a v rámci možností navrhne jinou formu soutěže, která nezhorší stávající podmínky účasti, zejména nenabídne výhru nižší hodnoty nebo nižší kvality, než bylo původně přislíbeno.

6. Organizátor není stranou ve sporech týkajících se práv uživatelů na používání služby Instagram.

7. Stížnosti na průběh soutěže lze podávat e-mailem na e-mailovou adresu pořadatele: info@restilo.cz do 7 dnů ode dne ukončení soutěže.

8. Stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího řádného podání organizátorovi. Rozhodnutí pořadatele o podané stížnosti je konečné.

9. Řádně podaná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení a e-mailovou adresu účastníka, jakož i podrobný popis a uvedení důvodu stížnosti.

10. Účastník bude o výsledku stížnosti vyrozuměn na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Každý účastník, který se účastní soutěže, prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly. Účast v soutěži se rovná souhlasu s těmito pravidly.

2. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností v rámci této soutěže budou řešeny příslušným obecným soudem, pokud strany předtím nevyřešily svůj spor smírnou cestou.

3. Veškeré informace o soutěži obsažené v propagačních materiálech mají podpůrný charakter. Závaznými informacemi jsou pouze ustanovení Pravidel.

4. Nařízení jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese: https://restilo.cz/narozeninova-soutez s možností stažení a tisku pro každého účastníka.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ze závažných důvodů změnit pravidla a předpisy. Pravidla a předpisy v pozměněném znění jsou platné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách: restilo.cz. Změny nesmí vést ke zhoršení právního postavení účastníků Soutěže ani k porušení práv, která účastníci nabyli před změnami Prováděcího předpisu, ledaže změny Prováděcího předpisu vyplývají z plnění povinností Organizátora uložených zákonem.

6. Účastník nese výhradní odpovědnost za případné porušení autorských a/nebo osobnostních práv třetích stran v souvislosti se soutěží, jako je například: zveřejňování osobních údajů a/nebo obrázků třetích stran.

7. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona ze dne 19. listopadu 2009 o hazardních hrách a nevztahují se na ni pravidla obsažená ve výše uvedených předpisech.

 

 

 

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Formulář potvrzující odběr ceny.

POTVRZENÍ ODBĚRU CENY

 

Údaje výherce:

 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________

 

Adresa: ________________________________________________________________

 

RČ/DIČ*: ________________________________________________________________

 

(Místo, datum) ____________________

 

Já, níže podepsaný/á ________________ tímto:

Potvrzuji převzetí ceny, kterou jsem obdržel/a v soutěži s názvem Narozeninová soutěž „Vaše Restilo”pořádané na sociální síti Instagram společností FLHF S.A. se sídlem ve Vratislavi, číslo KRS: 0000728264 (dále jen "Organizátor"), a to v podobě ........................................................ v hodnotě ............................................................ CZK;

 

 

 

 

Čitelný podpis výherce

 

                                                                                                                                                                     ________________________________________________

 

 

 

 

* Nehodící se škrtne

To Top